x

Moje obľúbené produkty

Zatiaľ nemáte obľúbené produkty
LEXIKÓN
INGREDIENCIÍ
FILOZOFIA
FAQ
Prečo
od nás?
Bezpečná
starostlivosť
KONTAKTY

 

Ochrana osobných údajovZodpovednosť za manipuláciu s osobnými údajmi:
NATURE POLIS s.r.o.  (č. 702, 925 91 Kráľová nad Váhom)
 
Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
 
V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovej stránke www.happyskin.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť NATURE POLIS s.r.o. so sídlom č. 702, 925 91 Kráľová nad Váhom, IČO: 47962038 (ďalej len NATURE POLIS s.r.o.) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode www.happyskin.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
 
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v internetovom obchode www.happyskin.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na info@happyskin.sk.
NATURE POLIS s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť registráciu internetovom obchode www.happyskin.sk, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka.
Po zrušení registrácie v internetovom obchode www.happyskin.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
 
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je NATURE POLIS s.r.o. povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
 
Elektronickým súhlasom v registračnom formulári v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete pre NATURE POLIS s.r.o. svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na sídlo spoločnosti NATURE POLIS s.r.o. prípadne emailom na info@happyskin.sk.
Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú Vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
 
Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný spoločnosť NATURE POLIS s.r.o. informovať o ich zmene poštou na sídlo spoločnosti, prípadne emailom na info@happyskin.sk.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim so spoločnosťou NATURE POLIS s.r.o., ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od NATURE POLIS s.r.o. vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných spoločnosťou NATURE POLIS s.r.o.