x

Moje obľúbené produkty

Zatiaľ nemáte obľúbené produkty
E-SHOP
Nové produkty
VÝHODNÉ BALÍKY
Doplnky
Kozmetické
suroviny
LEXIKÓN
INGREDIENCIÍ
FILOZOFIA
FAQ
Prečo
od nás?
Bezpečná
starostlivosť
KONTAKTY

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

 
NATURE POLIS s.r.o.
č. 702,  925 91 Kráľová nad Váhom 925 91 
IČO: 47 962 038
DIČ: 2024158697
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 35112/T
 
 
I. Základné ustanovenia
 
1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa upravujú vzťahy z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obchodnou spoločnosťou NATURE POLIS s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcimi pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.happyskin.sk (ďalej len „ E-shop“).
 
Orgánom dozoru a dohľadu sú:
 
Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava
/Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra 1/
 
Zaregistrovanie zákazníka:
 
Na www.happyskin.sk (http://www.happyskin.sk/) je možné nakupovať po zaregistrovaní.
 
II. Objednávanie tovaru
 
1. Kupujúci predkladá predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára zverejneného na internetovej stránke E-shopu.
2. Kúpna zmluva je uzatvorená prijatím doručeného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim, pričom prijatím návrhu sa rozumie potvrdenie objednávky predávajúcim.
3. Potvrdenie objednávky sa uskutoční  elektronicky na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v objednávke.
4. Odoslaním objednávky predávajúcemu kupujúci udeľuje súhlas s tým, aby sa kúpna zmluva, na základe ktorej predávajúci dodá tovar uvedený v ponuke E-shopu kupujúcemu a všetky súvisiace vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim riadili týmito VOP.
5. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy dôjde potvrdením elektronickej objednávky e-mailom, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
 
III. Dodacie podmienky
 
1. Predávajúci je povinný objednávku splniť a dodať tovar kupujúcemu v lehote do 2-7 pracovných dní od prijatia objednávky.
2. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade kupujúci bude čo najskôr informovaný (telefonicky, e-mailom) o možnosti dodania v neskoršom termíne resp. o náhradnom riešení.
 
IV. Spôsob dodania
 
1. Spôsob prevzatia tovaru si kupujúci vyberá pri objednaní tovaru v objednávkovom formulári, a to formou:
a. dobierky
b. osobného odberu (po dohode)
2. V prípade osobného odberu bude tovar pripravený na prevzatie na prevádzke predávajúceho v dohodnutom čase.
4. Dobierku tovaru zabezpečuje predávajúci prostredníctvom spoločnosti Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217 (ďalej len “prepravca“). Predávajúci odovzdá tovar prepravcovi na prepravu v expedičnej dobe uvedenej v potvrdení objednávky. K expedičnej dobe je potrebné pripočítať čas potrebný na doručenie zásielky podľa obchodných podmienok prepravcu.
5. Pri dodaní tovaru formou dobierky predávajúci zabezpečí dodanie tovaru na miesto určené kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby tovar bol prevzatý.
6. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.
7. V prípade, ak kupujúci objednaný tovar odmietne prevziať, prepravca túto skutočnosť poznačí v prepravnom protokole. Kupujúci je však povinný nahradiť všetky náklady spojené s prepravou tovaru na miesto určené kupujúcim a späť do prevádzky predávajúceho.
8. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť vonkajšieho obalu zásielky a túto skutočnosť potvrdiť na prepravnom liste. V prípade, že kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru.
 
 
V. Cenové a platobné podmienky
 
1. Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH podľa aktuálnych predpisov.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.
3. Cena tovaru uvedená v E-shope nezahŕňa prepravné. Pri prevzatí tovaru formou dobierky je ku cene tovaru pripočíta poštovné.
4. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu pri prevzatí tovaru. V prípade osobného odberu v prevádzke predávajúceho v hotovosti. V prípade prevzatia tovaru formou dobierky, kupujúci zaplatí kúpnu cenu v hotovosti prepravcovi.
 
 
VI. Povinnosti kupujúceho
 
1. Kupujúci je povinný:
a. prevziať objednaný tovar, s výnimkou podľa čl. IV ods. 7 týchto VOP,
b. zaplatiť za objednaný tovar stanovenú cenu,
c. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 
VII. Zodpovednosť
 
1. Predávajúci nezodpovedá:
a. za oneskorené dodanie objednaného tovaru spôsobené prepravcom,
b. za poškodenie zásielky spôsobené prepravcom,
c. za oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
                                 
VIII. Odstúpenie od zmluvy
 
1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť v písomnej forme, a to e-mailom alebo listom
3. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
a. identifikáciu kupujúceho,
b. dátum objednávky,
c. presnú špecifikáciu tovaru,
d. určenie spôsobu, akým má predávajúci kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu,
e. číslo účtu a/alebo adresu, na ktorú má predávajúci zaslať sumu zodpovedajúcu vrátenej kúpnej cene.
4. Súčasne s odstúpením od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu. V prípade tovaru, ktorého hygienický charakter je zrejmý, nesmie byť tento tovar použitý ani rozbalený z produktového balenia. V opačnom prípade požiadavku odstúpenia od zmluvy, predávajúci nie je povinný akceptovať. Náklady na vrátenie tovaru späť znáša kupujúci.
5. Po odstúpení od zmluvy kupujúcim je predávajúci povinný:
a. prevziať vrátený tovar,
b. vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar (cenu dopravy nie) v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho. Tovar je nutné zaslať alebo doručiť na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Do balíka priložiť kópiu daňového dokladu a kópiu ústrižku od doručovateľa.
6. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu jedným z nasledujúcich spôsobov:
a. prevodom na bankový účet kupujúceho, ak kupujúci oznámi predávajúcemu číslo svojho účtu v odstúpení od zmluvy,
b. poštovou poukážkou,
c. v hotovosti v sídle predávajúceho.
 
 
IX. Reklamácie
 
1. Reklamácia sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
3. Pri produktoch zakúpených vo výpredaji nie je možné reklamovať dobu spotreby, prípadne
inú vadu, kvôli ktorej bol produkt vo výpredaji.
4. Pri dodávke či prevzatí tovaru je kupujúci povinný urobiť kontrolu tovaru.
5. Reklamáciu na tovar môže kupujúci uplatniť za vyššie uvedených podmienok na adrese predávajúceho.
6. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky.
 
 
X. Ochrana osobných údajov
 
1. Predávajúci ako prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytne v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, email, telefón slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani iným spôsobom využívané, výnimku tvoria externé spoločnosti vykonávajúce prepravu zásielok, ktorým budú osobné údaje poskytnuté za účelom splnenia záväzku dodania tovaru kupujúcemu. Predávajúci bude osobné údaje spracúvať na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru a vedenia účtovných a iných
dokumentov spojených s vybavením objednávky.
2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov má za následok nemožnosť vybavenia objednávky kupujúceho.
 
XI. Záverečné ustanovenia
 
1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od prvého dňa prevádzkovania internetového obchodu www.happyskin.sk
2. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy.
3. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená umiestnením nového znenia VOP na internetovej stránke E-shopu.
5. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v týchto VOP neupravené sa riadia relevantnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
6. Na základe uvedených obchodných podmienok okrem registrovaných distribútorov, zákazník je oprávnený nakupovať na vlastné účely bez ďalšieho predaja.